Condiciones de Venta

Galactica Aliança , SA és una societat limitada de nacionalitat andorrana amb domicili a Av.Riberaygüa , 10, AD600 Andorra la Vella (Principat d'ANDORRA ) i que és la que fa les vendes dels seus productes individualment tant en els seus locals comercials com on-line a través d'Internet . Les condicions generals de contractació de Galactica Aliança , SA , Per a les vendes d'Internet, són les que s'especifiquen a continuació , i s'apliquen a qualsevol compra realitzada , durant el temps en què aquestes condicions apareguin publicades a la pàgina web de Galactica Aliança , SA

Galactica Aliança , SA es reserva el dret de modificar l'oferta contractual , constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus , en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades .

Sistema de venda

Per realitzar una compra , l'usuari haurà de formular una comanda relacionant tots els articles que desitgi adquirir , i enviar per via telemàtica o qualsevol altre sistema que cregui convenient el formulari de comanda , un cop s'hagin llegit i acceptat les presents condicions generals . Aquesta contractació s'entendrà realitzada en el domicili de Galactica Aliança , SA

impostos

Els preus dels productes exposats a la pàgina web http://galactica-andorra.com/ inclouen l'Impost General Indirecte 4.5 % .

Despeses d'enviament

Els enviaments es realitzaran a través de companyies de transport i sistema que el comprador triï. Les despeses d'enviament i embalatge seran els que s'estipuli el programa de la web en cada venda .

Forma de pagament

En formular la comanda , el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi amb els mètodes que la WEB estipuli .

Obligacions del venedor

Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport escollida pel client i arribaran al domicili assenyalat pel client en un termini màxim legal de 30 dies .

Una vegada que el client remeti a Galactica Aliança , SA la sol · licitud que contingui la seva comanda , se'l contestarà per correu electrònic la recepció de la comanda i posteriorment se li confirmarà l'enviament relatiu a la contractació efectuada .

Drets del comprador

El client disposarà d'un termini de set dies hàbils , segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual , per resoldre el contracte sense incórrer en penalització ni despesa. No es tornaran les despeses d'enviament inicial . Aquest termini es computarà a partir de la recepció de la comanda per part del client . El client comunicarà al subministrador dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret , el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte .

Legislació i resolució de conflictes

a) Les compravendes realitzades per Galactica Aliança , SA se sotmeten a la legislació vigent andorrana .

b ) En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Galactica Aliança , SA

======================================================

VERSIÓN ESPAÑOLA:

Galactica Aliança, S.A.  es una sociedad limitada de nacionalidad Andorrana con domicilio en Av.Riberaygüa, 10, AD600 Andorra la Vella (Principat d'ANDORRA) y que es la que hace las ventas de sus productos individualmente tanto en sus locales comerciales como, on-line a través de Internet. Las condiciones generales de contratación de Galactica Aliança, S.A. , para las ventas de Internet, son las que se especifican a continuación, y se aplican a cualquier compra realizada, durante el plazo en que estas condiciones aparezcan publicadas en la página web de Galactica Aliança, S.A.

Galactica Aliança, S.A. se reserva el derecho de modificar la oferta contractual, constituida por las presentes condiciones generales y la lista de productos y precios, en cualquier momento, si bien dichas modificaciones no se aplicarán a las contrataciones ya realizadas.

Sistema de venta

Para realizar una compra, el usuario deberá formular un pedido relacionando todos los artículos que desee adquirir, y enviar por vía telemática o cualquier otro sistema que crea conveniente el formulario de pedido, una vez se hayan leído y aceptado las presentes condiciones generales. Dicha contratación se entenderá realizada en el domicilio de Galactica Aliança, S.A.

Impuestos

Los precios de los productos expuestos en la página web http://galactica-andorra.com/ incluyen el Impuesto General Indirecto 4.5%.

Gastos de envío

Los envíos se realizarán a través de compañías de transporte y sistema que el comprador elija. Los gastos de envío y embalaje serán los que se estipule el programa de la web en cada venta.

Forma de pago

Al formular el pedido, el cliente puede elegir libremente abonar las compras que realice con los métodos que la WEB estipule.

Obligaciones del vendedor

Los pedidos serán enviados a través de la compañía de transporte elegida por el cliente y llegarán al domicilio señalado por el cliente en un plazo máximo legal de 30 días.

Una vez que el cliente remita a Galactica Aliança, S.A. la solicitud que contenga su pedido, se le contestara por e-mail la recepción del pedido y posteriormente se le confirmará el envío relativo a la contratación efectuada.

Derechos del comprador

El cliente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno. No se devolverán los gastos del envío inicial. Dicho plazo se computará a partir de la recepción del pedido por parte del cliente. El cliente comunicará al suministrador dentro del plazo estipulado y por cualquier medio admitido en derecho, su deseo de ejercitar el derecho de resolución del contrato.

Legislación y resolución de conflictos

a) Las compraventas realizadas por Galactica Aliança, S.A. se someten a la legislación vigente andorrana.

b) En caso de cualquier conflicto o discrepancia el fuero aplicable será el de mayor proximidad a la sede social de Galactica Aliança, S.A.

Ir al listado de productos vacío
Favorito vacía
Su carrito de compras está vacío
AlfaSystems GoPro GP261D21